Vítejte na stránkách společnosti SPORTaS, s.r.o.

Společnost SPORTaS, s.r.o. je 100% vlastněná městem Litvínov, ve své správě či v majetku má kulturní dům Citadela, objekt Business Centre (BCL) a tato sportoviště v Litvínově: plavecký bazén, letní koupaliště, sportovní halu u Koldomu, víceúčelové sportovní hřiště, tenisové kurty a zázemí atletického stadionu na Meziboří.

bcl-objekt


Základní údaje o společnosti:

Sídlo společnosti
IC
DIC
Datová schránka
E-mail
Telefon

Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
250 05 430
CZ 250 05 430
h9i3s28
info@sportas.cz
736 482 341


Veřejné zakázky:
Všechny veřejné zakázky či výběrová řízení jsou zadávány prostřednictvím jednotného informačního systému veřejných zakázek města Litvínova, na profilu zadavatele SPORTaS s.r.o – https://zakazky.mulitvinov.cz


Vedení společnosti:

Jednatel

Ing. Miroslav Otcovský

777 360 346

jednatel@sportas.cz

Vedoucí provozu

Anna Egerová

604 230 214

provoz@sportas.cz

Ekonomka

Lenka Dvořáková

778 412 992

ekonom@sportas.cz

Sekretariát

Kateřina Marešová

736 482 341

info@sportas.cz


Dozorčí rada:

Petr Baraňák

Karel Rosenbaum

Jan Jelínek

Ing. Marek Tomčík

Bc. Jaroslava Kracíková

předseda

místopředseda

člen

člen

člen


Prohlášení o koncernu:
Společnost SPORTaS, s.r.o. je jako řízená osoba součástí koncernu založeného řídící osobou Městem Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov, nám.Míru 11, 436 01 Litvínov, IČO 00266027. Toto oznámení je učiněno v souladu s ustanovením § 79 ods. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.


Oznámení o fúzi společností SPORTaS, s.r.o., CITADELA VI. s.r.o. a Business Centre Litvínov, s.r.o.:

Jednatel společnosti SPORTaS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 413, Litvínov, IČ 25005430, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10590 (dále jen Sportas), informuje své obchodní partnery o proběhlé fúzi sloučením společností CITADELA VI. s.r.o., se sídlem Podkrušnohorská 1720, Litvínov, IČ 63146533, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9238 (dále jen Citadela) a Business Centre Litvínov, s.r.o., se sídlem Jiráskova 413, Litvínov, IČ 62741233, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8755 (dále jen BCL) do společnosti Sportas, jako nástupnické společnosti.

V důsledku fúze společnosti Citadela a BCL zanikly bez likvidace k 17.12.2015 a jejich veškeré jmění přešlo na nástupnickou společnost Sportas, která vstoupila do právního postavení zanikajících společností Citadela a BCL, včetně obchodněprávních vztahů.

Rozhodným dnem fúze byl stanoven 1. leden 2015. Právní účinky fúze nastaly zápisem fúze do obchodního rejstříku tj. 17.12.2015. Od tohoto data se v obchodních i jiných záležitostech obracejte již na společnost SPORTaS, s.r.o.

Údaje nástupnické společnosti:

Obchodní jméno: SPORTaS, s.r.o.

Sídlo: Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

IČ: 25005430

DIČ: CZ 25005430

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10590

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Litvínov

č. bankovního účtu 3407660207/0100

Datová schránka: h9i3s28

Jednatel společnosti: Ing. Miroslav Otcovský, tel. 777 360 346

Ekonom společnosti: Lenka Dvořáková, tel. 778 412 992

Vedoucí provozu společnosti: Anna Egerová, tel. 604 230 214

Vedoucí kulturního programu Citadely: Jana Kuchtová Jelínková, tel. 774 544 493

V Litvínově, dne 18.12.2015

Ing. Miroslav Otcovský