Ostatní sportoviště
0

Areál Lomská

Rezervace pro veřejnost jsou možné přes rezervační systém: Rezervace   SPORTaS, s.r.o. zajišťuje provoz, správu a údržbu areálu Lomská od 1.1.2021. V areálu se v roce 2021 povedlo provést:  odstranění závad na objektech (oprava sprch, toalet, elektroinstalace, techniky na údržbu trávy, atd.) vyklizení odpadu z areálu úpravy elektroinstalace pro tepelná čerpadla, opravy solárních panelů instalace […]

Rezervace pro veřejnost jsou možné přes rezervační systém:

Rezervace

 

SPORTaS, s.r.o. zajišťuje provoz, správu a údržbu areálu Lomská od 1.1.2021.

V areálu se v roce 2021 povedlo provést: areal-lomska

 • odstranění závad na objektech (oprava sprch, toalet, elektroinstalace, techniky na údržbu trávy, atd.)
 • vyklizení odpadu z areálu
 • úpravy elektroinstalace pro tepelná čerpadla, opravy solárních panelů
 • instalace nového čerpadla pro zavlažování hřišť
 • dosyp granulátu na hřiště s umělou trávou
 • usazení střídaček na tréninkové hřiště pod valem
 • zhotovení projektové dokumentace na sklad pomůcek pro fotbalovou školu

V roce 2022 jsme dále pokračovali v rozvoji areálu a bylo provedeno:

 • oprava střechy starého objektu šaten a výmalba vnitřních prostor
 • stavba skladu pomůcek a skladu dalšího vybavení pro údržbu
 • projektová dokumentace na rekonstrukci starých šatech, hřiště s umělým povrchem, multifunkčního hřiště a zpřístupnění terasy (v realizaci, termín dokončení prací na projektové dokumentaci je 12/2022)
 • postupná částečná oprava zábradlí u hlavního hřiště
 • úprava zeleně kolem ulice Jiráskova

V roce 2023 jsme připravili a provedli: 

 • projektové dokumentace včetně stavebního povolení pro opravu starého objektu šaten
 • projektovou dokumentaci pro rekonstrukci hřiště s umělou trávou
 • z části neviditelnou ale o to intenzivnější údržbu topného systému, systému ohřevu teplé užitkové vody
 • rezervační systém pro objednávky hřiště s umělou trávou
 • dokončili jsme opravu zábradlí u hlavního hřiště

… a i v roce 2024 pokračujeme dále. Chystáme obnovu zábradlí u přípravkového hřiště, ve spolupráci s Městem Litvínov chystáme úpravu zásobní nádrže na zavlažování hřišť, chystáme návrhy opatření proti vandalismu a tak dále…


 

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU LOMSKÁ

Úvodní ustanovení

 • Rozsah SPORTOVNÍHO AREÁLU LOMSKÁ (dále také jen Areál) je patrný z níže uvedeného mapového podkladu. Součástí areálu jsou dvě travnatá hřiště, hřiště s umělým povrchem, zásobní nádrž na vodu, dvě provozní budovy, přilehlé travnaté tréninkové plochy, komunikace a další související vybavení.
 • Vstupem do Areálu každý návštěvník souhlasí s ustanovením tohoto provozního řádu a je povinen ho dodržovat.
 • Vstupem do Areálu návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je prostor Areálu monitorován kamerovým systémem.
 • Vstupem do Areálu se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu, protipožárním a dalším pokynům odpovědných pracovníků Areálu.
 • Provozní řád je platný pro všechny návštěvníky tj. diváky, sportovce, veřejnost, správce Areálu i ostatní (dále jen uživatelé).

Správa a účel Areálu

 • Majitelem Areálu je město Litvínov, správcem Areálu je společnost SPORTaS s.r.o. (dále jen Sportas).
 • Sportas se stará u údržbu, provoz a ve spolupráci s městem Litvínov i rozvoj Areálu.
 • Zaměstnanci Sportasu, či jím pověřené osoby, dohlíží na dodržování pořádku a dodržování tohoto provozního řádu, jsou oprávněni vykázat z Areálu ty návštěvníky, kteří nedbají jejich pokynů či nedodržují tento provozní řád.
 • Každý uživatel vstupuje a pobývá v Areálu na vlastní nebezpečí.
 • Využití Areálu je přednostně pro fotbal, a to jak pro tréninky, tak i pro soutěžní utkání.
 • Hřiště s umělým povrchem je navíc určeno pro provozování míčových her – malá kopaná, americký fotbal apod.
 • Při konání všech sportovních (zápasy, tréninky, turnaje apod.) či jiných akcí v areálu přebírá zodpovědnost za dodržování tohoto Provozního řádu pořadatel těchto akcí. Jedná se nejen o soutěžní utkání, ale také o tréninky a utkání přípravná.

Provozní doba a využití Areálu

 • Provozní doba se stanovuje zpravidla na dobu od 8:00 do 22:00 hod. v závislosti na ročním období, povětrnostních podmínkách a pokynech správce Areálu.
 • O využívání Areálu rozhoduje výhradně Sportas.
 • Hřiště s travnatým povrchem a tréninkové travnaté plochy jsou určeny pouze pro tréninky a soutěžní utkání ve fotbale organizované oddíly, které jsou členy FAČR (fotbalová asociace ČR), nejsou určena pro jiné sporty či pro veřejnost.
 • Podmínky využívání hřiště s umělým povrchem:
   • Přednostně ho využívají členové FŠ Litvínov
   • Dále ho mohou využívat sportovci po dohodě se Sportasem, dle jeho podmínek a za úplatu

Návštěvníci areálu a jejich pohyb po areálu

Návštěvníky areálu lze rozdělit na dvě skupiny, a to 1) sportovce,  2) diváky

 • Sportovci jsou myšleni členové FŠ Litvínov, jejich soupeři při soutěžních či tréninkových zápasech či návštěvníci, kteří mají se Sportasem uzavřenu dohodu o využívání Areálu.

Sportovci mohou Areál využívat takto:

 • Využívají celý Areál či určená hřiště dle dohody se Sportasem.
 • Sportovci FŠ Litvínov využívají areál dlouhodobě, na základě smlouvy o spolupráci mezi FŠ a Sportasem.
 • Ostatní sportovci mohou Areál využívat jen po předchozí dohodě se Sportasem, za úplatu.

Diváci mohou Areál využívat takto:

 • Mohou se pohybovat pouze po komunikacích v Areálu.
 • Mají zákaz vstupu jak na travnatá hřiště, tak i na hřiště s umělým povrchem.
 • Vstup do Areálu je povolen pouze v době využívání Areálu Sportovci, v ostatní době je vstup do Areálu zakázán
 • Plochy pro diváky jsou vyznačeny na přiložené mapce.

Vstup na sportovní plochy v Areálu je povolen v následující obuvi:

 • Travnaté hrací a tréninkové plochy: všechny druhy běžné obuvi pro fotbal.
 • Hřiště s umělým povrchem: obuv pro rekreační běh, fotbalové kopačky s plastovými špunty, turfy, tenisky.

Zákaz vstupu s kopačkami s kovovými špunty.

Vyloučení návštěvy

 • Do Areálu není dovolen vstup nemocným osobám, bacilonosičům a osobám, které jsou v karanténě pro výskyt infekce
 • Do Areálu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek
 • Z Areálu bude bez nároku na cokoli vykázán uživatel, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, požívá alkoholické nápoje nebo omamné látky, nebo se chová jiným nepřístojným nebo rušivým způsobem.
 • Uživatel bude rovněž vykázán, pokud poruší zákaz kouření ve všech prostorách Areálu.
 • Neopustí-li uživatel Areál na vyzvání, je pracovník Areálu povinen rušitele pořádku vyvést nebo požádat o zákrok Městskou policii nebo Policii ČR

Pokyny pro uživatele areálu

 • Sportovní vybavení (branky) musí být vždy zajištěny proti pádu.
 • Udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách Areálu.
 • Šetřit veškeré zařízení Areálu, uživatel je povinen nahradit škody, které byly jeho vinou způsobeny na zařízení Areálu nebo na majetku ostatních uživatelů.
 • Nejezdit motorovými vozidly do Areálu, pro parkování jsou vyhrazeny plochy dle mapky Areálu.

 V Areálu je zakázáno

 • vstupovat na hrací plochy s koloběžkami, koly apod.
 • chovat se způsobem, který ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních
 • kouřit ve všech prostorách
 • znečišťovat veškeré prostory Areálu
 • vstupovat se psy nebo jinými zvířaty, s hořlavinami a výbušninami

 Závěrečná ustanovení

 • Parkování v Areálu je možné pouze na místech uvedených v mapce, je zakázáno vjíždět do Areálu za závoru s výjimkou údržby Areálu.
 • Poškozování nebo rozkrádání majetku Areálu je trestné podle platných předpisů a zákonů ČR, stejně tak i jiná porušování provozního řádu mohou být stíhána podle příslušných trestních předpisů.
 • Tento provozní řád je platný a závazný pro všechny návštěvníky, nájemníky a pracovníky Areálu.
 • Vstupem do areálu návštěvník souhlasí s ustanovením tohoto provozního řádu a zavazuje se jej dodržovat.
 • Za úrazy, poranění a škody, které si uživatel přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto provozního řádu, nenese správce areálu zodpovědnost.

Provozní řád areálu 

Mapka areálu 


CENÍK PRONÁJMŮ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM 

Utkání nebo trénink 2,5 hodiny, bez osvětlení, včetně 2 šaten a sprch    2 000 Kč 

Pronájem celého hřiště – 1 hodina    800 Kč

Pronájem 1/2 hřiště – 1 hodina         600 Kč

Osvětlení hřiště – 1 hodina                 400 Kč      (fakturace každých započatých 30 minut)

Osvětlení 1/2 hřiště – 1 hodina          200 Kč      (fakturace každých započatých 30 minut)

V ceně pronájmu je zahrnuto:

 • vlastní hřiště 100*68 m s brankami a sítěmi
 • využití šaten a sprch
 • případně šatna pro rozhodčí

V ceně pronájmu není zahrnuto: 

 • fotbalové míče a ostatní vybavení
 • pořadatelská služba
 • zdravotní služba
 • občerstvení

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, platnost ceníku od 1.10.2022.

Ceník pronájmů 

 


 

 

Sdílet stránku můžete pomocí těchto internetových služeb:
 • googleplus
 • linkedin
 • tumblr
 • rss
 • pinterest
 • mail

Vloženo uživatelem: admin

Komentáře: 0

Vložit komentář

Chcete se podělit o Váš názor?
Pak vložte komentář!

Facebook